Regulamin

Regulamin ważny od 25.12.2014
 

 I Postanowienia wstępne:

 

 1. Sklep internetowy www.lavande.com.pl prowadzony jest przez firmę Lavande Anna Michno-Wikiera zarejestrowaną w Rzeszowie, przy Al. gen. W. Sikorskiego 45a/43.
  Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 813-344-33-38
  .

 2. Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem strony www.lavande.com.pl zwanej w dalszej części Sklepem.

 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

 4. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, nieznajomość jego zasad nie zwalnia go z odpowiedzialności. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest zaakceptowanie poniższego regulaminu.

 5. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (Kodeks Cywilny Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa nie jest wiążąca.

 6. Dokonanie zamówienia jest równoważne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep do celów związanych z realizacją zamówienia.

 7. Sklep może zmienić treść regulaminu w dowolnym czasie. Informacja o tym fakcie będzie umieszczona w serwisie www.lavande.com.pl i będzie widniała przez 14 dni. Nowy regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od umieszczenia informacji o jego zmianach. Wszystkie zamówienia złożone do dnia wprowadzenia nowego regulaminu będą realizowane zgodnie ze starym regulaminem.
   

II Opis produktów:

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż kosmetyków oraz akcesoriów kosmetycznych.

 2. Zdjęcia cyfrowe przedstawiające sprzedawany produkt mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od stanu rzeczywistego. Fakt ten wynika z ustawień sprzętu komputerowego.

 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen produktów. Nie dotyczy to zamówień w trakcie realizacji.

 

III Zasady składania zamówienia na towary:

 

 1. Przez złożenie zamówienia rozumie się dodanie do koszyka wybranych produktów, wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe, wybranie sposobu płatności oraz wysyłki.

 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie zawierające adres, sposób wysyłki, kwotę należności oraz formę płatności. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 4. Jeżeli Klient nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia to umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem wygasa.

 5. Sklep zastrzega możliwość anulowania zamówienia jeżeli podane dane budzą zastrzeżenia lub stan magazynowy nie pozwala na realizację zamówienia.

 6. Jeżeli Klient zalega z płatnościami za poprzednie zamówienia to Sklep zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

 7. W przypadku braku dostępności wybranej pozycji z zamówienia Sklep informuje o tym fakcie Klienta, a także podaje przewidywany czas opóźnienia w ich dostawie. Klient ma prawo zdecydować czy zamówienie powinno zostać zrealizowane w momencie dostępności wszystkich produktów czy w zakresie tylko dostępnych artykułów lub o anulowaniu zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu 7 dni od wysłania wiadomości e-mail Sklep zastrzega możliwość anulowania zamówienia lub realizacji go bez niedostępnych produktów.

 8. Do sprzedaży promocyjnej wprowadzana jest ograniczona ilość produktów.

 9. Klient ma prawo do anulowania zamówienia o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

 10. Klient dokonujący rejestracji w Sklepie jest zobowiązany do nieudostępniania hasła do swojego konta osobom trzecim.

 11. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
   


IV Sposoby płatności:
 

 1. Płatności za złożone zamówienie można dokonać przy odbiorze przesyłki, poprzez płatności Przelewy24 oraz przelewem na rachunek bankowy firmy Lavande.

 2. Przekazanie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  • w przypadku płatności przy odbiorze – po złożeniu zamówienia

  • w przypadku płatności Przelewy24 – po poprawnej autoryzacji płatności

  • w przypadku przelewu na rachunek bankowy firmy Lavande – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie

 3. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia Sklep zastrzega sobie możliwość do anulowania zamówienia.

 

V Opłaty celne i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

 

 1. Zakupiony przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.
 2. Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów, rzeczywistej wartości transportu przesyłki oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.


VI Dostawa zamówienia:
 

 1. Na czas dostarczenia zamówienia składa się czas skompletowania zamówienia oraz dostarczenia go przez firmę kurierską.

 2. Do kosztów realizacji zamówienia doliczana jest cena wysyłki zgodna z tabelą kosztów wysyłki.

 3. Zgodnie z brzmieniem ustawy Kodeksu Cywilnego, w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika, Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zawartości lub opakowania obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, informując o tym fakcie Sklep - spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany przez ustawę Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki wobec sprzedającego.

 4. Prawa do odbierania przesyłki w miejscu dostarczenia nie są badane.

 

VII Prawo do odstąpienia od umowy:
 

 1. Klient, który dokonał zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia bez podawania przyczyny. W terminie do 14 dni od otrzymania produktu Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o rezygnacji w formie pisemnej. Klient ma obowiązek odesłać produkt, z którego rezygnuje w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu o ile formą płatności był przelew. W przypadku płatności kartą kredytową zwrot nastąpi na kartę kredytową. Jeżeli płatność została dokonana przy odbiorze przesyłki zwrot środków nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres dostarczenia przesyłki.

 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uznawana za nieważną, a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Produkt, który ulega zwrotowi powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar może zostać zwrócony jeżeli nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został zniszczony.

 3. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.

   

VIII Zwroty i reklamacje:

 

 1. Jeżeli kupujący jest osobą fizyczną, a zakupione produkty nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej lub zawodowej, to stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o sprzedaży.

 2. Jeżeli dostarczone produktu posiadają wadę (wada fizyczna lub zmniejszająca wartość, użyteczność), o której Klient nie wiedział w momencie zawarcia umowy lub nie zostały opisane na stronie Sklepu, ma prawo do wymiany produktu na inny, wolny od wad, nieodpłatnego naprawienia wady lub jeżeli dwie poprzednie sytuacje nie mogą zaistnieć - zwrot kosztów zakupienia produktu. Jeżeli naprawa towaru nie jest możliwa lub wymaga zbyt dużego nakładu finansowych, Kupujący ma również prawo domagać się obniżenia wartości produktu. Warunkiem złożenia reklamacji jest poinformowanie Sklepu o wadzie w ciągu 2 miesięcy od jej zauważenia, wystarczy wysłanie zawiadomienia przed upłynięciem tego terminu.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia złożenia tj. odesłania wadliwego produktu i protokołu reklamacyjnego wraz z kopią dowodu zakupu na adres: Lavande Anna Michno-Wikiera, al. gen. W. Sikorskiego 45a/43, 35-304 Rzeszów z dopiskiem „Reklamacja”. Koszty dostawy ponosi Klient.

 

IX Polityka prywatności

 

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

 2. Wszystkie dane traktujemy jako poufne i przekazywane są jedynie przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, po zalogowaniu na swoje konto w Sklepie i możliwość ich zmiany. Dane klientów przetwarzane są do własnych celów marketingowych, po uzyskaniu zgody podczas procesu rejestracji Klienta. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, po zalogowaniu się na osobiste konto w Sklepie.Regulamin ważny do 25.12.2014

 I Postanowienia wstępne:

 

 1. Sklep internetowy www.lavande.com.pl prowadzony jest przez firmę Lavande Anna Michno-Wikiera z siedzibą w Rzeszowie, przy al. gen. W. Sikorskiego 45a/43.
  Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 813-344-33-38
  .

 2. Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem strony www.lavande.com.pl zwanej w dalszej części Sklepem.

 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

 4. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, nieznajomość jego zasad nie zwalnia go z odpowiedzialności. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest zaakceptowanie poniższego regulaminu.

 5. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (Kodeks Cywilny Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa nie jest wiążąca.

 6. Dokonanie zamówienia jest równoważne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep do celów związanych z realizacją zamówienia.

 7. Sklep może zmienić treść regulaminu w dowolnym czasie. Informacja o tym fakcie będzie umieszczona w serwisie www.lavande.com.pl i będzie widniała przez 14 dni. Nowy regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od umieszczenia informacji o jego zmianach. Wszystkie zamówienia złożone do dnia wprowadzenia nowego regulaminu będą realizowane zgodnie ze starym regulaminem.
   

II Opis produktów:

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż kosmetyków oraz akcesoriów kosmetycznych.

 2. Zdjęcia cyfrowe przedstawiające sprzedawany produkt mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od stanu rzeczywistego. Fakt ten wynika z ustawień sprzętu komputerowego.

 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen produktów. Nie dotyczy to zamówień w trakcie realizacji.

 

III Zasady składania zamówienia na towary:

 

 1. Przez złożenie zamówienia rozumie się dodanie do koszyka wybranych produktów, wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe, wybranie sposobu płatności oraz wysyłki.

 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie zawierające adres, sposób wysyłki, kwotę należności oraz formę płatności. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 4. Jeżeli Klient nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia to umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem wygasa.

 5. Sklep zastrzega możliwość anulowania zamówienia jeżeli podane dane budzą zastrzeżenia lub stan magazynowy nie pozwala na realizację zamówienia.

 6. Jeżeli Klient zalega z płatnościami za poprzednie zamówienia to Sklep zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

 7. W przypadku braku dostępności wybranej pozycji z zamówienia Sklep informuje o tym fakcie Klienta, a także podaje przewidywany czas opóźnienia w ich dostawie. Klient ma prawo zdecydować czy zamówienie powinno zostać zrealizowane w momencie dostępności wszystkich produktów czy w zakresie tylko dostępnych artykułów lub o anulowaniu zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu 7 dni od wysłania wiadomości e-mail Sklep zastrzega możliwość anulowania zamówienia lub realizacji go bez niedostępnych produktów.

 8. Do sprzedaży promocyjnej wprowadzana jest ograniczona ilość produktów.

 9. Klient ma prawo do anulowania zamówienia o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

 10. Klient dokonujący rejestracji w Sklepie jest zobowiązany do nieudostępniania hasła do swojego konta osobom trzecim.

 11. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
   


IV Sposoby płatności:
 

 1. Płatności za złożone zamówienie można dokonać przy odbiorze przesyłki, poprzez płatności PayU oraz przelewem na rachunek bankowy firmy Lavande.

 2. Przekazanie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  • w przypadku płatności przy odbiorze – po złożeniu zamówienia

  • w przypadku płatności PayU – po poprawnej autoryzacji płatności

  • w przypadku przelewu na rachunek bankowy firmy Lavande – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie

 3. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia Sklep zastrzega sobie możliwość do anulowania zamówienia.

 

V Opłaty celne i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

 

 1. Zakupiony przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.
 2. Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów, rzeczywistej wartości transportu przesyłki oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.


VI Dostawa zamówienia:
 

 1. Na czas dostarczenia zamówienia składa się czas skompletowania zamówienia oraz dostarczenia go przez Pocztę Polską.

 2. Do kosztów realizacji zamówienia doliczana jest cena wysyłki zgodna z tabelą kosztów wysyłki.

 3. Zgodnie z brzmieniem ustawy Kodeksu Cywilnego, w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika, Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zawartości lub opakowania obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, informując o tym fakcie Sklep - spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany przez ustawę Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki wobec sprzedającego.

 4. Prawa do odbierania przesyłki w miejscu dostarczenia nie są badane.

 

VII Prawo do odstąpienia od umowy:
 

 1. Klient, który dokonał zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od otrzymania zamówienia bez podawania przyczyny. W terminie do 10 dni od otrzymania produktu Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o rezygnacji w formie pisemnej. Klient ma obowiązek odesłać produkt, z którego rezygnuje w ciągu 14 dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu o ile formą płatności był przelew. W przypadku płatności kartą kredytową zwrot nastąpi na kartę kredytową. Jeżeli płatność została dokonana przy odbiorze przesyłki zwrot środków nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres dostarczenia przesyłki.

 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uznawana za nieważną, a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Produkt, który ulega zwrotowi powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar może zostać zwrócony jeżeli nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został zniszczony.

 3. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.

   

VIII Zwroty i reklamacje:

 

 1. Jeżeli kupujący jest osobą fizyczną, a zakupione produkty nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej lub zawodowej, to stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o sprzedaży.

 2. Jeżeli dostarczone produktu posiadają wadę (wada fizyczna lub zmniejszająca wartość, użyteczność), o której Klient nie wiedział w momencie zawarcia umowy lub nie zostały opisane na stronie Sklepu, ma prawo do wymiany produktu na inny, wolny od wad, nieodpłatnego naprawienia wady lub jeżeli dwie poprzednie sytuacje nie mogą zaistnieć - zwrot kosztów zakupienia produktu. Jeżeli naprawa towaru nie jest możliwa lub wymaga zbyt dużego nakładu finansowych, Kupujący ma również prawo domagać się obniżenia wartości produktu. Warunkiem złożenia reklamacji jest poinformowanie Sklepu o wadzie w ciągu 2 miesięcy od jej zauważenia, wystarczy wysłanie zawiadomienia przed upłynięciem tego terminu.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia złożenia tj. odesłania wadliwego produktu i protokołu reklamacyjnego wraz z kopią dowodu zakupu na adres: Lavande Anna Michno-Wikiera, al. gen. W. Sikorskiego 45a/43, 35-304 Rzeszów z dopiskiem „Reklamacja”. Koszty dostawy ponosi Klient.

 

IX Polityka prywatności

 

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

 2. Wszystkie dane traktujemy jako poufne i przekazywane są jedynie przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, po zalogowaniu na swoje konto w Sklepie i możliwość ich zmiany. Dane klientów przetwarzane są do własnych celów marketingowych, po uzyskaniu zgody podczas procesu rejestracji Klienta. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, po zalogowaniu się na osobiste konto w Sklepie.